മാള സൊക്കോർസൊ ഹൈസ്ക്കൂളിൽ വാർഷികാഘോഷം നടന്നുWith honourable MP SR.BENNY BEHANAN SIR.

09 January,2020


SPORTS DAY

26 September,2019


SCHOOL VAN

13 August,2019


SCHOOL ASSEMBLY

11 August,2019


11 August,2019


SNAPS FROM WE EXPERINCE ...EXHIBITION

02 August,2019


IT EXHIBITION

02 August,2019


SOME SNAPS FROM YOUTH FESTIVAL

01 August,2019


YOGA DAY

26 July,2019


KCSL INAUGRATION

19 July,2019


DEEPIKA NES PAPER INAUGRATION

09 July,2019


madyamam news paper inaugration

19 June,2019


VAYANAVARAM

17 June,2019


MATHRUBHUMI-VKC NANMA

22 May,2019


add